Meritum Podatki

Koszty opieki nad dzieckiem Jak ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w Niemczech?

Koszty opieki nad dzieckiem Jak ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w Niemczech? Opieka nad dziećmi może być dość kosztowna. Jeśli spełniasz określone warunki, możesz częściowo odliczyć wydatki na opiekunkę do dziecka, żłobek i innych usługodawców od podatku. Kiedy można odliczyć koszty opieki nad dziećmi? Możesz odliczyć dwie trzecie kosztów poniesionych na opiekę…

Koszty opieki nad dzieckiem Jak ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w Niemczech?

Opieka nad dziećmi może być dość kosztowna. Jeśli spełniasz określone warunki, możesz częściowo odliczyć wydatki na opiekunkę do dziecka, żłobek i innych usługodawców od podatku.

Kiedy można odliczyć koszty opieki nad dziećmi?

Możesz odliczyć dwie trzecie kosztów poniesionych na opiekę nad dziećmi jako specjalne wydatki i odliczyć je od podatku. Możesz odliczyć koszty w wysokości do 6000 euro na każde dziecko. Oznacza to, że można odliczyć do 4000 euro rocznie. 

Warunki tego są regulowane przez prawo (art. 10 (1) nr 5 ustawy o podatku dochodowym):

 • Musi to być dziecko własne lub przybrane. Odliczenie nie jest możliwe w przypadku pasierbów lub wnuków. 
 • Dziecko nie może mieć ukończonych 14 lat. 
 • Dziecko musi należeć do Twojego gospodarstwa domowego. Jest tak w przypadku, gdy mieszka ono w Twoim gospodarstwie domowym na stałe i jest pod Twoją opieką. W przypadku separacji lub rozwodu decydujące znaczenie ma miejsce zameldowania dziecka.

Limit wieku nie ma znaczenia, jeśli dziecko jest niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub emocjonalnie i nie może samo o siebie zadbać. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy niepełnosprawność wystąpiła przed osiągnięciem przez dziecko wieku 25 lat.

Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, możesz odliczyć koszty opieki nad dzieckiem jako wydatki specjalne. Pełną kwotę kosztów opieki nad dzieckiem należy wpisać w załączniku dotyczącym dzieci w zeznaniu podatkowym. Należy wypełnić oddzielny załącznik dla każdego dziecka i przypisać odpowiednie koszty opieki nad dzieckiem. 

Jeśli ponosisz stałe koszty opieki nad dzieckiem i nie chcesz czekać na zwrot po złożeniu zeznania podatkowego, możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o ulgę. Twój pracodawca odliczy wówczas mniej podatku dochodowego z Twojego odcinka wypłaty, a Ty będziesz mieć wyższe miesięczne wynagrodzenie netto.

Kiedy odliczenie jest wykluczone 

Odliczenie kosztów opieki nad dzieckiem zasadniczo nie jest możliwe w przypadku wewnętrznych rozwiązań domowych. Na przykład, jeśli babcia opiekująca się dzieckiem lub partner w związku konkubenckim mieszka z Tobą i Twoim dzieckiem. Odliczenie jest również wykluczone, jeśli opiekun mieszka gdzie indziej, ale jest uprawniony do zasiłku rodzinnego lub zasiłku na dziecko pozostające pod jego opieką.   

Od 14. urodzin dziecka nie można już odliczać kosztów opieki nad dzieckiem jako wydatków specjalnych. Dlatego w roku, w którym dziecko kończy 14 lat, należy codziennie wyszczególniać wydatki.

Wskazówka: Jeśli ponosisz wydatki na opiekę nad dzieckiem w wieku 14 lat i starszym w swoim gospodarstwie domowym, możesz ubiegać się o ulgę podatkową na usługi związane z gospodarstwem domowym.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Jakie koszty opieki nad dzieckiem można odliczyć?

W zeznaniu podatkowym można zadeklarować następujące wydatki na opiekę nad dziećmi:

 • umieszczenie dzieci w przedszkolach, ośrodkach opieki dziennej, żłobkach, domach dziecka i żłobkach, a także u opiekunek do dzieci, cotygodniowych matek, w placówkach całodziennej opieki i w szkołach z internatem;
 • zatrudnianie niań, pielęgniarek w żłobkach lub pielęgniarek dziecięcych;
 • zatrudnianie pomocy domowych, jeśli opiekują się dziećmi (np. opiekunki do dzieci lub au pair) oraz
 • nadzór nad dziećmi odrabiającymi lekcje w domu.

Wydatki, które nie stanowią opieki nad dzieckiem to np.

 • Wycieczki szkolne lub obozy wakacyjne;
 • nauczanie specjalnych umiejętności, np. lekcje muzyki
 • zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne;
 • wyżywienie dziecka oraz
 • czesne (np. prywatne) lub opłaty szkolne.

Wskazówka 1: Koszty czesnego mogą podlegać odliczeniu w innej kategorii. Jeśli płacisz czesne za szkołę prywatną lub niezależną, nie liczy się to jako koszty opieki nad dzieckiem. Niemniej jednak możesz odliczyć 30% czesnego jako wydatki specjalne. Wpisz koszty w załączniku dotyczącym dzieci. 

Wskazówka 2: Od 1 kwietnia 2022 r. możesz ubiegać się o zwrot kosztów prywatnego nauczania w ramach relokacji związanej z pracą, do kwoty 1 181 euro. Podobnie jak inne koszty relokacji, wydatki te liczą się jako wydatki związane z dochodem i należy je wpisać w załączniku N.

Jakiego dowodu potrzebujesz?

Aby odliczyć koszty opieki nad dzieckiem od podatku, musisz być w stanie przedstawić faktury lub wyciągi z opłat wystawione na Twoje nazwisko. Musisz również przelać kwotę faktury na konto opiekuna. Płatności gotówkowe i czeki gotówkowe nie są uznawane przez urząd skarbowy.

Na żądanie urzędu skarbowego wystarczy jednak przedłożyć pokwitowania. Do zeznania podatkowego nie trzeba dołączać żadnych dokumentów potwierdzających.

Jeśli sam jesteś pracodawcą opiekuna swojego dziecka, na przykład pomocy domowej w ramach mini-zatrudnienia lub stosunku pracy podlegającego składkom na ubezpieczenie społeczne, musisz przedłożyć umowę o pracę na żądanie urzędu skarbowego.

Podział kosztów w przypadku usług mieszanych

W przypadku usług mieszanych zazwyczaj potrzebny jest rachunek, na którym oddzielnie wykazane są koszty opieki nad dziećmi. Wynika to z faktu, że tylko one podlegają odliczeniu. Nie można jednak ubiegać się o zwrot wydatków na żywność. Jeśli au pair wspiera Cię zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w opiece nad dziećmi, musisz podzielić wydatki. Jeśli umowa o pracę nie określa konkretnej ilości czasu, możesz przeznaczyć jedną połowę na koszty opieki nad dziećmi, a drugą połowę na usługi związane z gospodarstwem domowym. 

Kieszonkowe dla au pair należy zawsze przelewać na jej konto. Ponieważ nawet jeśli au pair w ogóle nie posiada konta, urzędy skarbowe nie mogą przyjmować wpłat gotówkowych ze względu na wyraźne brzmienie przepisów (Sąd Podatkowy w Kolonii, wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. 15 K 2882/13). 

Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub świetlicy, wystarczy zawiadomienie z placówki o kosztach opieki oraz potwierdzenie przelewu bankowego.

Umowa z bliskimi krewnymi

Jeśli dzieckiem opiekuje się teściowa lub inny bliski krewny, a opieka jest odpłatna, można odliczyć te koszty od podatku. W tym celu należy jednak zawrzeć jasne umowy i faktycznie je realizować. 

Wskazówka: Jeśli babcia (lub inny krewny) opiekuje się dzieckiem bezpłatnie, możesz ubiegać się o zwrot kosztów podróży. Należy to uzgodnić na piśmie. Na przykład uzgodnij w umowie, że babcia będzie regularnie opiekować się dzieckiem i otrzymywać 30 centów za każdy przejechany kilometr jako zwrot kosztów. Babcia wystawi za to fakturę, którą zapłacisz przelewem bankowym. Zwrócone koszty podróży można następnie odliczyć jako koszty opieki nad dzieckiem (wyrok sądu podatkowego Badenii-Wirtembergii z dnia 9 maja 2012 r., sprawa nr 4 K 3278/11). Przy okazji: Babcia nie musi płacić podatku od zwykłego zwrotu kosztów podróży.

Zwrot kosztów zwolniony z podatku   

Pracodawca może przyznać swoim pracownikom nieopodatkowany i nieobjęty ubezpieczeniem społecznym dodatek na opiekę nad dzieckiem. 

Zwroty nieopodatkowane należy zadeklarować w załączniku dotyczącym dziecka. Zmniejszają one koszty opieki nad dzieckiem podlegające odliczeniu (Federalny Sąd Skarbowy, orzeczenie z dnia 14 kwietnia 2021 r., sprawa nr III R 30/20).  

Trybunał Konstytucyjny: Dziecko nie należy do gospodarstwa domowego

W pierwszym rozdziale przeczytałeś już, że przynależność dziecka do gospodarstwa domowego jest niezbędnym warunkiem możliwości odliczenia kosztów opieki nad dzieckiem jako wydatków specjalnych. I to jest właśnie to, co kwestionuje ojciec pozostający w separacji. 

O co dokładnie chodzi w sprawie?

Mężczyzna został ojcem córki w 2013 roku. Rodzice rozstali się w 2018 roku. W 2020 r. matka przekazała 250 euro na przedszkole i 348 euro na świetlicę, czyli łącznie 598 euro. Ojciec z kolei zapłacił połowę tej kwoty i przekazał matce 299 euro. W związku z tym mężczyzna zadeklarował te 299 euro jako koszty opieki nad dzieckiem w swoim zeznaniu podatkowym. Dwie trzecie tej kwoty, tj. 199 euro, miało zostać odliczone jako wydatki specjalne. Jednak zarówno urząd skarbowy, jak i sąd podatkowy odrzuciły tę propozycję. Uzasadnienie: Córka mieszka w gospodarstwie domowym matki, a ojciec nie należy do gospodarstwa domowego swojego dziecka.

Zgodnie z oczekiwaniami, Federalny Sąd Skarbowy również zgodził się z taką interpretacją prawa i odrzucił odwołanie ojca powoda w orzeczeniu z dnia 11 maja 2023 r. (sprawa nr III R 9/22). Mężczyzna nie poddał się jednak i złożył odwołanie od decyzji Federalnego Trybunału Fiskalnego do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja jest nadal w toku.

Co ta sprawa oznacza dla Ciebie?

Czy sytuacja mężczyzny brzmi dla Ciebie znajomo? W takim razie wpisz swoje (proporcjonalne) koszty opieki nad dzieckiem w zeznaniu podatkowym. Chociaż urząd skarbowy ich nie uzna, możesz złożyć odwołanie od wymiaru podatku. Pamiętaj, aby powołać się na toczącą się sprawę w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym i podać numer akt 2 BvR 1041/23. Decyzja w sprawie Twojego odwołania zostanie zawieszona do czasu wydania wyroku przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. Jeśli będzie on korzystny dla ojca w opisanej sprawie, automatycznie skorzystasz z niego również Ty.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 9 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech- o czym należy pamiętać?

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech- o czym należy pamiętać? Praca na własny rachunek w Niemczech jest częścią codziennego życia wielu pracowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie dodatkowego dochodu, czy o bezpieczny krok w kierunku samozatrudnienia, początkowo nie ma to znaczenia, przynajmniej z podatkowego punktu widzenia. Jeśli jednak jesteś samozatrudniony oprócz pracy…

Dostałeś mandat w Niemczech i co dalej? Odpowiadamy

Dostałeś mandat w Niemczech i co dalej? Odpowiadamy Otrzymanie mandatu za granicą może być nieco stresujące, zwłaszcza gdy nie wiemy, jakie kroki podjąć. W tym artykule omówimy, co należy zrobić po otrzymaniu mandatu w Niemczech, jak go opłacić, a także jakie są konsekwencje niezapłacenia. Co się stanie jak nie zapłacę mandatu z Niemiec? Niezapłacony mandat…

Sprawdź, ile się czeka na zwrot podatku z Holandii. Przekonaj się, że można przyspieszyć ten proces!

Odkryj, jak praca sezonowa w Niemczech wpływa na Twoją emeryturę

Odkryj, jak praca sezonowa w Niemczech wpływa na Twoją emeryturę Wiele osób decyduje się na pracę sezonową w Niemczech ze względu na atrakcyjne zarobki i możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Jednak pojawia się pytanie: czy praca sezonowa w Niemczech liczy się do emerytury? W tym artykule wyjaśnimy, jak praca za granicą wpływa na przyszłe świadczenia emerytalne.…

Jak przyspieszyć zwrot podatku z zagranicy?

Ubezpieczenie zawodowe jako koszt uzyskania przychodu w Niemczech

Ubezpieczenie zawodowe jako koszt uzyskania przychodu w Niemczech : ubezpieczenia związane z pracą stanowią koszty uzyskania przychodu Składki na wiele polis ubezpieczeniowych można odliczyć jako wydatki emerytalne. Istnieją jednak górne limity w tym zakresie, które często są już wyczerpane wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego powodu dodatkowe polisy ubezpieczeniowe nie są ujmowane w…

Zapłacisz podatek katastralny w Niemczech? Dowiedź się, kogo dotyczy ta opłata

Oszczędzaj na niemieckich podatkach jako właściciel domu.

Dla wielu osób posiadanie własnego domu jest ważnym kamieniem milowym w życiu. Jako właściciel domu, nie tylko cieszysz się swobodą życia na własnej ziemi, ale także masz możliwość skorzystania z szeregu ulg podatkowych w niemieckim zeznaniu podatkowym! Jedyną różnicą jest to, czy sam mieszkasz w swoim domu, czy jesteś właścicielem nieruchomości. Tak czy inaczej, powinieneś…

Pobyt w szpitalu w Niemczech w pigułce

Pobyt w szpitalu w Niemczech w pigułce Pobyt w szpitalu w Niemczech może budzić wiele pytań, szczególnie jeśli jesteś obcokrajowcem. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty związane z leczeniem szpitalnym w Niemczech, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Kto płaci za szpital w Niemczech? W Niemczech koszty leczenia szpitalnego są zazwyczaj pokrywane przez ubezpieczenie…

Współpracują z nami: