Meritum Podatki

Darowizna w Niemczech - czy płaci się podatki

Darowizna w Niemczech - czy płaci się podatki Kraje Europy prezentują znaczną różnicę w zakresie i stawkach opodatkowania. Podobna sytuacja dotyczy opodatkowania spadków i darowizn. W każdym państwie obowiązują indywidualne regulacje i specyficzne umowy dotyczące tego typu transakcji pomiędzy dwoma krajami. Dzisiaj skoncentrujemy się na darowiznach realizowanych w Niemczech. Jak to wygląda, gdy obdarowany mieszka…

4 punkty , o których musisz pamiętać rozliczając podatek z Niemiec

Darowizna w Niemczech - czy płaci się podatki

Kraje Europy prezentują znaczną różnicę w zakresie i stawkach opodatkowania. Podobna sytuacja dotyczy opodatkowania spadków i darowizn. W każdym państwie obowiązują indywidualne regulacje i specyficzne umowy dotyczące tego typu transakcji pomiędzy dwoma krajami. Dzisiaj skoncentrujemy się na darowiznach realizowanych w Niemczech. Jak to wygląda, gdy obdarowany mieszka na stałe w innym kraju? Czy taka osoba musi rozliczać się z Polskim Urzędem Skarbowym? Zaprezentujemy podstawowe informacje odnośnie przepisów panujących w państwie naszych zachodnich partnerów.

Podatek od prezentów i spadków w Niemczech – kluczowe informacje.

W Niemczech obowiązujący podatek od darowizn i spadków nosi nazwę Schenkungssteuer. Jest on wymagany od osób przyjmujących dary w postaci środków pieniężnych lub innych cennych dóbr. Jego głównym celem jest zapobieganie unikaniu zobowiązań podatkowych poprzez przekazywanie majątku w formie darowizn. W niniejszym tekście dowiesz się podstawowych faktów dotyczących tego obciążenia oraz poznasz stawki podatku od darowizn w Niemczech.

Podatek od dziedziczenia w Niemczech – jakie są stawki?

W Niemczech, gdy mówimy o spadku czy darowiznach, ich opodatkowanie jest uzależnione nie jedynie od wartości otrzymanego dobytku, ale także od poziomu pokrewieństwa pomiędzy stronami transakcji.

Mówiąc prosto, niższą stawką podatkową zostaniemy obciążeni, jeśli otrzymujemy majątek od kogoś z najbliższej rodziny. Z kolei im bardziej oddalony jest stopień pokrewieństwa między darczyńcą a beneficjentem, tym wyższa jest stawka podatkowa. Warto więc wiedzieć, jakie kategorie pokrewieństwa są wyróżniane w niemieckim systemie podatkowym.

W kontekście relacji między spadkodawcą/darczyńcą a beneficjentem, niemieckie prawo podatkowe dzieli osoby na trzy główne kategorie:

 • Kategoria I – obejmuje małżonków, dzieci, wnuki, prawnuki, rodziców, dziadków, pradziadków, pasierbów, zięciów, synowe, rodzeństwo oraz ojczymów, macochy i teściów.
 • Kategoria II – skupia bratanków, siostrzeńców, ich potomków, rodzeństwo rodziców, potomków i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa oraz ich rodzeństwo, a także małżonków innych potomków.
 • Kategoria III – zawiera wszystkie osoby, które nie zostały wymienione w dwóch wcześniejszych kategoriach.

Ostateczna stawka podatkowa od darowizny czy spadku jest zatem kształtowana przez wartość nabytego majątku oraz kategorię pokrewieństwa. 

Przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn w Niemczech

W Niemczech opodatkowanie spadku opiera się na wartości majątku po uwzględnieniu różnych ulg, które są zróżnicowane w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Oto jak kształtują się ulgi podatkowe w przypadku spadków i darowizn w Niemczech:

 • dla współmałżonków oraz partnerów w oficjalnym związku – do 500 000 €,
 • dla potomków (dzieci, pasierbów, adoptowanych) – do 400 000 €,
 • dla wnuków – do 200 000 €,
 • dla prawnuków – do 100 000 €,
 • dla innych beneficjentów nie wymienionych powyżej – do 20 000 €.

Należy podkreślić, że ww. limity ulg obowiązują przez dekadę. Oznacza to, że w ciągu tych 10 lat możemy korzystać z pełnego zwolnienia, niezależnie od liczby otrzymanych darowizn czy spadków. Na przykład, jeśli odziedziczymy nieruchomość od rodziców o wartości 600 000 € i skorzystamy z pełnej ulgi, darowizna otrzymana dwa lata później będzie podlegała opodatkowaniu bez dodatkowych ulg.

Podatek darowizny w Niemczech dla członków rodziny

Chociaż uiszczenie określonego podatku od darowizny w Niemczech zgodnie z tamtejszym prawem nie uwalnia od odpowiedzialności podatkowej w Polsce. Ta sytuacja jest traktowana podobnie jak w kontekście spadków. Zgodnie z art. 2 ustawy o darowiznach, nabywanie mienia lub praw majątkowych za granicą jest podatkowane, jeśli w momencie otrzymania darowizny osoba była obywatelem Polski lub miała miejsce stałego pobytu w Polsce.

Mimo to ustawa przewiduje pewne zwolnienia podatkowe. Jeśli darowizna jest przekazywana przez małżonka, potomka, przodka, pasierba, rodzeństwo, ojczyma czy macochę, można ubiegać się o zwolnienie z podatku. Kluczowe jest zgłoszenie takiej darowizny w odpowiednim urzędzie w Niemczech w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania.

B Niemczech, darowizny od bliskich są również opodatkowane, ale tylko jeśli przekraczają pewien próg zwolnienia - dla małżonka to 410 000 €, a dla dziecka 205 000 €.

Jeśli darowizną jest nieruchomość, samochód czy inny dobytek, zaleca się posiadanie umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku darowizny pieniężnej warto zachować dowód jej otrzymania, np. wyciąg bankowy. Zasady te dotyczą również obywateli niemieckich, jeśli obdarowany jest z nimi spokrewniony.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Darowizna dla potomka w Niemczech

Regulacje odnoszące się do opodatkowania darowizn nie różnicują statusu rezydenta podatkowego. Z tego powodu kwestie związane z miejscem zamieszkania czy spędzaniem więcej niż 183 dni w roku w danym kraju nie wpływają na kwotę podatku od darowizny. Dlatego dla polskiego fiskusa nieistotne jest, czy potomek posiada status podatkowy w Niemczech. Kluczowym kryterium jest relacja rodzinna, co oznacza, że darowizna dla potomka w Niemczech nie będzie opodatkowana w Polsce.

W Niemczech nie każda darowizna podlega opodatkowaniu. Oto przykłady darowizn, które korzystają ze zwolnienia z podatku:

 • -Wsparcie na rzecz organizacji charytatywnych,
 • -Fundacje wspierające naukę i badania,
 • -Wpłaty na rzecz instytucji o charakterze religijnym,
 • -Dotacje na rzecz inicjatyw kulturalnych.

Aby korzystać ze zwolnienia, darowizny te muszą być kierowane do organizacji uznanych w Niemczech za działające na rzecz dobra publicznego.

Darowizna w Niemczech: możliwość odliczenia od podatku.

Niemieckie władze są bardzo pozytywnie nastawione do osób, które chcą wspierać innych poprzez darowizny i datki. Świadectwem tego jest polityka urzędu skarbowego, która pozwala na uwzględnienie darowizn w deklaracji podatkowej rocznej. Dzięki temu ofiarowywanie wsparcia staje się korzystne nie tylko z punktu widzenia moralnego, ale również finansowego.

Takie wsparcie mogą ofiarować zarówno indywidualni obywatele, jak i podmioty prawne – przedsiębiorstwa, spółki czy jednoosobowe działalności gospodarcze. By móc skorzystać z odliczenia darowizny od podatku w Niemczech, konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów. Kluczowe jest to, by beneficjentem była organizacja działająca transparentnie, prowadząca dokładne ewidencje finansowe. Organizacje uprawnione do przyjmowania takich darowizn to m.in. fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Niemczech, działające na rzecz celów określonych w ustawodawstwie o działalności charytatywnej i wolontariackiej. Lista tych organizacji jest dość obszerna, dając darczyńcom wiele możliwości wyboru.

Warto wiedzieć, że istnieje górny próg odliczeń związanych z darowiznami – nie może on przekraczać 20% rocznego dochodu darczyńcy. Jeśli ofiarowana suma przekroczy ten limit, nadwyżka może zostać przeniesiona na kolejny rok podatkowy, pod warunkiem odpowiedniego zaznaczenia w deklaracji. Minimalna wartość darowizny, która kwalifikuje się do odliczenia, została ustalona przez niemiecki urząd skarbowy na poziomie 36 euro rocznie.

Jak ustalić kwotę podatku od dziedziczenia w Niemczech?

Aby określić kwotę podatku od dziedziczenia w Niemczech, pierwszym krokiem jest określenie wartości odziedziczonego majątku. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z gotówką, jest to stosunkowo proste. Jednak w przypadku nieruchomości, takich jak dom czy mieszkanie, konieczna jest odpowiednia wycena.

Następnie, po ustaleniu całkowitej wartości odziedziczonego majątku, kluczowe jest określenie stopnia pokrewieństwa, który determinuje dostępne ulgi podatkowe. Jeśli po odjęciu tych ulg pozostaje jeszcze pewna suma, należy zastosować odpowiednią stawkę podatkową.

Dla ilustracji: jeśli ktoś dziedziczy po zmarłym małżonku majątek wart 900 000 €, to ulga podatkowa dla tej osoby wynosi 500 000 €. Biorąc pod uwagę, że dziedziczenie to kwalifikuje się do I grupy podatkowej, od pozostałej sumy (400 000€) zostanie naliczony podatek w wysokości 15%. W efekcie ostateczna kwota podatku do zapłacenia wyniesie 60 000 €.

Podatek od dziedziczenia i darów w Niemczech - czy istnieje obowiązek zapłaty również w Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem Polski, ale na co dzień mieszkasz w Niemczech, możesz być zmuszony do uiszczenia podatku dziedziczenia w Polsce. Takie zasady wynikają z umowy między Polską a Niemcami dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania, ale odnosi się ona tylko do podatków od przychodów i zysków kapitałowych. Oznacza to, że nie ma ona zastosowania w kwestii podatku od dziedziczenia i darów.

Akt prawny dotyczący podatku od dziedziczenia i darów nie określa dokładnie, jak należy obliczyć podatek w Polsce, gdy przedmioty pochodzące z zagranicy zostały już opodatkowane w innym kraju. W związku z tym, jeśli dziedziczysz majątek lub otrzymujesz dar z zagranicy, możesz musieć zapłacić dodatkowy podatek w Polsce. Przepisy przewidują taką sytuację, jeśli w momencie dziedziczenia (tj. śmierci osoby przekazującej majątek) lub zawierania umowy darowizny osoba dziedzicząca była obywatelem Polski lub mieszkała na stałe w Polsce.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: