Meritum Podatki

Darowizna w Niemczech - czy płaci się podatki

Darowizna w Niemczech - czy płaci się podatki Kraje Europy prezentują znaczną różnicę w zakresie i stawkach opodatkowania. Podobna sytuacja dotyczy opodatkowania spadków i darowizn. W każdym państwie obowiązują indywidualne regulacje i specyficzne umowy dotyczące tego typu transakcji pomiędzy dwoma krajami. Dzisiaj skoncentrujemy się na darowiznach realizowanych w Niemczech. Jak to wygląda, gdy obdarowany mieszka…

4 punkty , o których musisz pamiętać rozliczając podatek z Niemiec

Darowizna w Niemczech - czy płaci się podatki

Kraje Europy prezentują znaczną różnicę w zakresie i stawkach opodatkowania. Podobna sytuacja dotyczy opodatkowania spadków i darowizn. W każdym państwie obowiązują indywidualne regulacje i specyficzne umowy dotyczące tego typu transakcji pomiędzy dwoma krajami. Dzisiaj skoncentrujemy się na darowiznach realizowanych w Niemczech. Jak to wygląda, gdy obdarowany mieszka na stałe w innym kraju? Czy taka osoba musi rozliczać się z Polskim Urzędem Skarbowym? Zaprezentujemy podstawowe informacje odnośnie przepisów panujących w państwie naszych zachodnich partnerów.

Podatek od prezentów i spadków w Niemczech – kluczowe informacje.

W Niemczech obowiązujący podatek od darowizn i spadków nosi nazwę Schenkungssteuer. Jest on wymagany od osób przyjmujących dary w postaci środków pieniężnych lub innych cennych dóbr. Jego głównym celem jest zapobieganie unikaniu zobowiązań podatkowych poprzez przekazywanie majątku w formie darowizn. W niniejszym tekście dowiesz się podstawowych faktów dotyczących tego obciążenia oraz poznasz stawki podatku od darowizn w Niemczech.

Podatek od dziedziczenia w Niemczech – jakie są stawki?

W Niemczech, gdy mówimy o spadku czy darowiznach, ich opodatkowanie jest uzależnione nie jedynie od wartości otrzymanego dobytku, ale także od poziomu pokrewieństwa pomiędzy stronami transakcji.

Mówiąc prosto, niższą stawką podatkową zostaniemy obciążeni, jeśli otrzymujemy majątek od kogoś z najbliższej rodziny. Z kolei im bardziej oddalony jest stopień pokrewieństwa między darczyńcą a beneficjentem, tym wyższa jest stawka podatkowa. Warto więc wiedzieć, jakie kategorie pokrewieństwa są wyróżniane w niemieckim systemie podatkowym.

W kontekście relacji między spadkodawcą/darczyńcą a beneficjentem, niemieckie prawo podatkowe dzieli osoby na trzy główne kategorie:

 • Kategoria I – obejmuje małżonków, dzieci, wnuki, prawnuki, rodziców, dziadków, pradziadków, pasierbów, zięciów, synowe, rodzeństwo oraz ojczymów, macochy i teściów.
 • Kategoria II – skupia bratanków, siostrzeńców, ich potomków, rodzeństwo rodziców, potomków i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa oraz ich rodzeństwo, a także małżonków innych potomków.
 • Kategoria III – zawiera wszystkie osoby, które nie zostały wymienione w dwóch wcześniejszych kategoriach.

Ostateczna stawka podatkowa od darowizny czy spadku jest zatem kształtowana przez wartość nabytego majątku oraz kategorię pokrewieństwa. 

Przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn w Niemczech

W Niemczech opodatkowanie spadku opiera się na wartości majątku po uwzględnieniu różnych ulg, które są zróżnicowane w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Oto jak kształtują się ulgi podatkowe w przypadku spadków i darowizn w Niemczech:

 • dla współmałżonków oraz partnerów w oficjalnym związku – do 500 000 €,
 • dla potomków (dzieci, pasierbów, adoptowanych) – do 400 000 €,
 • dla wnuków – do 200 000 €,
 • dla prawnuków – do 100 000 €,
 • dla innych beneficjentów nie wymienionych powyżej – do 20 000 €.

Należy podkreślić, że ww. limity ulg obowiązują przez dekadę. Oznacza to, że w ciągu tych 10 lat możemy korzystać z pełnego zwolnienia, niezależnie od liczby otrzymanych darowizn czy spadków. Na przykład, jeśli odziedziczymy nieruchomość od rodziców o wartości 600 000 € i skorzystamy z pełnej ulgi, darowizna otrzymana dwa lata później będzie podlegała opodatkowaniu bez dodatkowych ulg.

Podatek darowizny w Niemczech dla członków rodziny

Chociaż uiszczenie określonego podatku od darowizny w Niemczech zgodnie z tamtejszym prawem nie uwalnia od odpowiedzialności podatkowej w Polsce. Ta sytuacja jest traktowana podobnie jak w kontekście spadków. Zgodnie z art. 2 ustawy o darowiznach, nabywanie mienia lub praw majątkowych za granicą jest podatkowane, jeśli w momencie otrzymania darowizny osoba była obywatelem Polski lub miała miejsce stałego pobytu w Polsce.

Mimo to ustawa przewiduje pewne zwolnienia podatkowe. Jeśli darowizna jest przekazywana przez małżonka, potomka, przodka, pasierba, rodzeństwo, ojczyma czy macochę, można ubiegać się o zwolnienie z podatku. Kluczowe jest zgłoszenie takiej darowizny w odpowiednim urzędzie w Niemczech w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania.

B Niemczech, darowizny od bliskich są również opodatkowane, ale tylko jeśli przekraczają pewien próg zwolnienia - dla małżonka to 410 000 €, a dla dziecka 205 000 €.

Jeśli darowizną jest nieruchomość, samochód czy inny dobytek, zaleca się posiadanie umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku darowizny pieniężnej warto zachować dowód jej otrzymania, np. wyciąg bankowy. Zasady te dotyczą również obywateli niemieckich, jeśli obdarowany jest z nimi spokrewniony.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Darowizna dla potomka w Niemczech

Regulacje odnoszące się do opodatkowania darowizn nie różnicują statusu rezydenta podatkowego. Z tego powodu kwestie związane z miejscem zamieszkania czy spędzaniem więcej niż 183 dni w roku w danym kraju nie wpływają na kwotę podatku od darowizny. Dlatego dla polskiego fiskusa nieistotne jest, czy potomek posiada status podatkowy w Niemczech. Kluczowym kryterium jest relacja rodzinna, co oznacza, że darowizna dla potomka w Niemczech nie będzie opodatkowana w Polsce.

W Niemczech nie każda darowizna podlega opodatkowaniu. Oto przykłady darowizn, które korzystają ze zwolnienia z podatku:

 • -Wsparcie na rzecz organizacji charytatywnych,
 • -Fundacje wspierające naukę i badania,
 • -Wpłaty na rzecz instytucji o charakterze religijnym,
 • -Dotacje na rzecz inicjatyw kulturalnych.

Aby korzystać ze zwolnienia, darowizny te muszą być kierowane do organizacji uznanych w Niemczech za działające na rzecz dobra publicznego.

Darowizna w Niemczech: możliwość odliczenia od podatku.

Niemieckie władze są bardzo pozytywnie nastawione do osób, które chcą wspierać innych poprzez darowizny i datki. Świadectwem tego jest polityka urzędu skarbowego, która pozwala na uwzględnienie darowizn w deklaracji podatkowej rocznej. Dzięki temu ofiarowywanie wsparcia staje się korzystne nie tylko z punktu widzenia moralnego, ale również finansowego.

Takie wsparcie mogą ofiarować zarówno indywidualni obywatele, jak i podmioty prawne – przedsiębiorstwa, spółki czy jednoosobowe działalności gospodarcze. By móc skorzystać z odliczenia darowizny od podatku w Niemczech, konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów. Kluczowe jest to, by beneficjentem była organizacja działająca transparentnie, prowadząca dokładne ewidencje finansowe. Organizacje uprawnione do przyjmowania takich darowizn to m.in. fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Niemczech, działające na rzecz celów określonych w ustawodawstwie o działalności charytatywnej i wolontariackiej. Lista tych organizacji jest dość obszerna, dając darczyńcom wiele możliwości wyboru.

Warto wiedzieć, że istnieje górny próg odliczeń związanych z darowiznami – nie może on przekraczać 20% rocznego dochodu darczyńcy. Jeśli ofiarowana suma przekroczy ten limit, nadwyżka może zostać przeniesiona na kolejny rok podatkowy, pod warunkiem odpowiedniego zaznaczenia w deklaracji. Minimalna wartość darowizny, która kwalifikuje się do odliczenia, została ustalona przez niemiecki urząd skarbowy na poziomie 36 euro rocznie.

Jak ustalić kwotę podatku od dziedziczenia w Niemczech?

Aby określić kwotę podatku od dziedziczenia w Niemczech, pierwszym krokiem jest określenie wartości odziedziczonego majątku. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z gotówką, jest to stosunkowo proste. Jednak w przypadku nieruchomości, takich jak dom czy mieszkanie, konieczna jest odpowiednia wycena.

Następnie, po ustaleniu całkowitej wartości odziedziczonego majątku, kluczowe jest określenie stopnia pokrewieństwa, który determinuje dostępne ulgi podatkowe. Jeśli po odjęciu tych ulg pozostaje jeszcze pewna suma, należy zastosować odpowiednią stawkę podatkową.

Dla ilustracji: jeśli ktoś dziedziczy po zmarłym małżonku majątek wart 900 000 €, to ulga podatkowa dla tej osoby wynosi 500 000 €. Biorąc pod uwagę, że dziedziczenie to kwalifikuje się do I grupy podatkowej, od pozostałej sumy (400 000€) zostanie naliczony podatek w wysokości 15%. W efekcie ostateczna kwota podatku do zapłacenia wyniesie 60 000 €.

Podatek od dziedziczenia i darów w Niemczech - czy istnieje obowiązek zapłaty również w Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem Polski, ale na co dzień mieszkasz w Niemczech, możesz być zmuszony do uiszczenia podatku dziedziczenia w Polsce. Takie zasady wynikają z umowy między Polską a Niemcami dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania, ale odnosi się ona tylko do podatków od przychodów i zysków kapitałowych. Oznacza to, że nie ma ona zastosowania w kwestii podatku od dziedziczenia i darów.

Akt prawny dotyczący podatku od dziedziczenia i darów nie określa dokładnie, jak należy obliczyć podatek w Polsce, gdy przedmioty pochodzące z zagranicy zostały już opodatkowane w innym kraju. W związku z tym, jeśli dziedziczysz majątek lub otrzymujesz dar z zagranicy, możesz musieć zapłacić dodatkowy podatek w Polsce. Przepisy przewidują taką sytuację, jeśli w momencie dziedziczenia (tj. śmierci osoby przekazującej majątek) lub zawierania umowy darowizny osoba dziedzicząca była obywatelem Polski lub mieszkała na stałe w Polsce.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Brak ubezpieczenia w Niemczech? Zobacz, z czym to się wiąże!

Brak ubezpieczenia w Niemczech? Zobacz, z czym to się wiąże! Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe zarówno dla obywateli, jak i dla osób pracujących na terenie tego kraju. Brak ubezpieczenia w Niemczech może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych. W tym artykule omówimy, co grozi osobom, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, oraz…

Odliczanie wydatków nadzwyczajnych : jak to działa w Niemczech

Prywatne wydatki nie odgrywają roli w niemieckim zeznaniu podatkowym, prawda? Termin „wydatki nadzwyczajne” odnosi się w rzeczywistości do wydatków, które zostały poniesione na sprawy prywatne, ale które nadal mają pozytywny wpływ na niemiecki podatek. Zasadniczo rozróżniamy ogólne wydatki nadzwyczajne i specjalne wydatki nadzwyczajne. Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami jest sposób ich deklarowania do celów…

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Współpracują z nami: